Euphrosynos, hegoumenos of Berroiotou on Athos    E XII

Εὐφρόσυνος (Euphrosynos 101)

Permalink: http://db.pbw.kcl.ac.uk/pbw2011/entity/person/143225