Basileios, protospatharios epi tou koitonos and praipositos    M XI

Βασιλείῳ (Basileios 20151)

Permalink: http://db.pbw.kcl.ac.uk/pbw2011/entity/person/152369