Demetrios (?), protospatharios epi tou Chrysotriklinou and krites of Seleukeia    E / M XI

Δημητρίῳ (DO V.6.7) (Demetrios 20125)

Permalink: http://db.pbw.kcl.ac.uk/pbw2011/entity/person/152643