Chryse, wife of paroikos Nikolaos Bagenares at Radolibos    E XII

Χρυσῆν (Chryse 102)

Permalink: http://db.pbw.kcl.ac.uk/pbw2011/entity/person/106884