Chryse, wife of paroikos Dobrotas at Radolibos    E XII

Χρυσῆν (Chryse 103)

Permalink: http://db.pbw.kcl.ac.uk/pbw2011/entity/person/106885