Dragotas, paroikos of Iveron at Melitziane    E XII

Δραγωτᾶς (Dragotas 102)

Permalink: http://db.pbw.kcl.ac.uk/pbw2011/entity/person/107001