Eudokia Komnene, sister of Alexios I, wife of Nikephoros Melissenos    L XI / E XII

ἐπ᾿ ἀδελφαῖς (Varzos 13-I.80, Kouroupou-Vannier 10) (Eudokia 108)

Permalink: http://db.pbw.kcl.ac.uk/pbw2011/entity/person/108591