Eustathios Karianites, imperial notarios of sekreton of the oikeiaka    L XI

Ευστάθιος (Eustathios 120)

Permalink: http://db.pbw.kcl.ac.uk/pbw2011/entity/person/120243