Anastasios, basilikos of the dioikesis of Amastris    L X / E XI

Ἀναστασίῳ (Anastasios 20107)

Permalink: http://db.pbw.kcl.ac.uk/pbw2011/entity/person/151891