Ioannes, imperial protospatharios epi tou Chrysotriklinou and imperial sakellarios    E XI

Ἰωάννῃ (Ioannes 20230)

Permalink: http://db.pbw.kcl.ac.uk/pbw2011/entity/person/153237