Ioannes, protospatharios epi tou koitonos and imperial notarios    XI

Ἰωάννῃ (Ioannes 20366)

Permalink: http://db.pbw.kcl.ac.uk/pbw2011/entity/person/153371