Nikephoros, epi ton oikeiakon    L X / E XI

Νικηφόρῳ (Nikephoros 20249)

Permalink: http://db.pbw.kcl.ac.uk/pbw2011/entity/person/160242