unrighteous metropolitans opposed to Kosmas II Attikos    E / M XI

φατρία (Anonymi 190)

Permalink: http://db.pbw.kcl.ac.uk/pbw2011/entity/person/161645