Chryse, wife of paroikos Theodoros at Radolibos    E XII

Χρυσῆν (Chryse 101)

Permalink: http://db.pbw.kcl.ac.uk/pbw2011/entity/person/106883