Niketas Choriates, imperial protospatharios and epi ton oikeiakon    L X / E XI

Νικήτᾳ (Niketas 20171)

Permalink: http://db.pbw.kcl.ac.uk/pbw2011/entity/person/155089